TRIBUNALUL ROMÂN DE ARBITRAJ SPORTIV

Regulament Intern

 

ART. 1. Asociația Română de Arbitraj Sportiv (A.R.A.S.) a fost constituită prin voința de asociere liber exprimată a asociaților și își propune desfășurarea de activități de susținere a jurisdicției private în dreptul sportului românesc prin înființarea unei forme de jurisdicție arbitrală privată ce funcționează în baza unui regulament propriu aplicabil tuturor disputelor supuse spre soluționare potrivit unei convenții arbitrale având ca finalitate dezvoltarea dreptului sportului în România. 

ART. 2. Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv (denumit în continuare "T.R.A.S.") a fost înființat de către Asociația Română de Arbitraj Sportiv (denumită în continuare "A.R.A.S") având C.I.F. 47269057 cu scopul de a oferi părților implicate în litigiile sportive o formă de jurisdicție arbitrală ce presupune o soluționare eficientă și operativă a acestor dispute. 

ART. 3. Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv este o formă de arbitraj instituționalizat, astfel cum este reglementată de către Legea nr. 134/2010 - Codul de Procedură Civilă - în Titlul VII al Cărții a IV-a "Despre Arbitraj", care se constituie și funcționează în mod permanent pe lângă Asociația Română de Arbitraj Sportiv în baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse spre soluționare Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv potrivit unei convenții arbitrale. Activitatea arbitrajului instituționalizat T.R.A.S. nu are caracter economic și nu urmărește obținerea de profit. T.R.A.S. are misiunea de a organiza arbitrajul intern și internațional în dreptul sportului precum și alte modalități alternative de soluționare a litigiilor.

ART. 4. Sediul Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv este în România, în municipiul București, Str. Benjamin Franklin, nr. 16, Sectorul 1.

ART. 5. În reglementarea și desfășurarea activității arbitrale, Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv este autonom în raport de instituția care l-a înființat, anume Asociația Română de Arbitraj Sportiv. Măsurile necesare pentru garantarea autonomiei sunt reglementate prin prezentul Regulamentul Intern al T.R.A.S. adoptat de către Plenul Arbitrilor la data de 21.08.2023.

ART. 6. Prezentul Regulament Intern poate fi modificat numai prin hotărârea Plenului Arbitrilor, la propunerea   Colegiului de Conducere al Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv.

ART. 7. Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv îndeplinește următoarele atribuții:

a) organizează și administrează soluționarea litigiilor interne și internaționale, în materie sportivă, prin arbitraj instituționalizat în condițiile prevăzute de prezentul Regulament Intern, de Regulile Arbitrale ale T.R.A.S., de dispozițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de Procedură Civilă republicat, de legile speciale în domeniu și de convențiile internaționale la care România este parte;

b) asigură părților, la cerere, organizarea altor modalități alternative de soluționare a litigiilor în materie sportivă;

c) organizează dezbateri privind probleme de drept sportiv sau de jurisprudență;

d) ține evidența jurisprudenței arbitrale, întocmește culegeri de jurisprudență arbitrală și asigură documentarea în domeniul arbitrajului intern și internațional;

e) formulează propuneri privind îmbunătățirea organizării și desfășurării arbitrajului intern și internațional;

f) îndeplinește alte atribuții prevăzute de prezentul Regulament Intern sau în Regulile de Arbitraj.

ART. 8. Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv se compune din arbitri, confirmați de către Asociația Română de Arbitraj Sportiv la propunerea Colegiului de Conducere T.R.A.S. dintre persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul Intern. 

ART. 9. Poate fi arbitru orice persoană, cetățean român sau străin, care are capacitatea deplină de exercițiu al drepturilor sale, se bucură de o reputație neștirbită și are o înaltă calificare și experiență profesională în domeniile dreptului sportului, judiciar, relațiilor economice interne și internaționale, arbitrajului intern și/sau internațional.

ART. 10. Persoanele care au fost condamnate definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție, nu pot dobândi calitatea de arbitru cu excepția situației în care a intervenit amnistia sau reabilitarea.

ART. 11. Dobândirea calității de arbitru în cadrul T.R.A.S. se face în următoarele condiții:

a) În primii doi ani de la adoptarea prezentului Regulament Intern, printr-o propunere venită din partea Colegiului de Conducere T.R.A.S. în calitate de organ consultativ și confirmată de către A.R.A.S. prin încheierea unei convenții de adeziune.

b) Ulterior, printr-o cerere scrisă care să cuprindă declarația petentului că a luat cunoștință de Regulile Arbitrale ale T.R.A.S. și nu se află în nicio situație de incompatibilitate. Petentul trebuie să aibă (i) studii juridice superioare; (ii) vechime în specialitate juridică de cel puțin 8 ani; (iii) o activitate neîntreruptă în domeniul dreptului sportului de cel puțin 8 ani; (iii) aprobarea Colegiului de Conducere T.R.A.S. în calitate de organ consultativ; respectiv (iv) confirmarea de către A.R.A.S. prin încheierea unei convenții de adeziune.

Cererile de înscriere în lista de arbitri sunt examinate o singură dată pe an, în intervalul stabilit de Colegiul de Conducere al T.R.A.S.. Alcătuirea listei de arbitri se realizează în ordinea alfabetică a numelui arbitrilor, specificându-se pentru fiecare arbitru titlurile științifice pe care le deține, activitatea profesională desfășurată, vechimea în domeniile de specialitate, limbile străine cunoscute, cetățenia și localitatea de domiciliu ori de reședință.

ART. 12. Mandatul de arbitru în cadrul T.R.A.S. este de patru ani și poate fi reînnoit printr-o propunere a Colegiul de Conducere al T.R.A.S., în calitate de organ consultativ, respectiv prin confirmarea de către A.R.A.S. prin încheierea unei convenții de adeziune.

ART. 13. Arbitrul este radiat din lista de arbitri la expirarea mandatului, dacă acesta nu este reînnoit, precum și în baza deciziei motivate a Colegiului de Conducere T.R.A.S. în cazul încălcării deosebit de grave a obligațiilor ce decurg din calitatea de arbitru. 

ART. 14. Decizia Colegiului de Conducere al T.R.A.S. poate fi atacată de către arbitrul vizat în termen de 5 (cinci) zile de la comunicare la A.R.A.S. care va lua o decizie definitivă ce va fi comunicată de îndată petentului. Până la rămânerea definitivă a deciziei de revocare pronunțate de A.R.A.S. arbitrul revocat este suspendat.

ART. 15. Pentru cauze de incompatibilitate în legătură cu calitatea de arbitru, survenite ulterior înscrierii pe lista de arbitri sau în cazul condamnării penale definitive suspendarea din calitatea de arbitru se dispune de Colegiul de Conducere al T.R.A.S., la cerere sau din oficiu.

ART. 16. Tribunalul Român de Arbitraj Sportiv este condus de către un Colegiu de Conducere, desemnat de către Plenul Arbitrilor și confirmat de către A.R.A.S., dintre arbitrii înscriși pe listă, pentru un mandat de 2 (doi) ani, care poate fi reînnoit.

ART. 17. Odată cu desemnarea Colegiului de Conducere al T.R.A.S., Plenul Arbitrilor desemnează, cu majoritate, dintre membrii acestuia, Președintele și Vicepreședintele T.R.A.S.

ART. 18. Durata mandatului Președintelui și Vicepreședintelui T.R.A.S. este cea prevăzută la art. 16.

ART. 19. Membrii Colegiului de Conducere al T.R.A.S. pot fi revocați de către Plenul Arbitrilor, la sesizarea A.R.A.S. sau din oficiu, în cazul încălcării deosebit de grave a obligațiilor ce le revin în această calitate.

ART. 20. (1) Colegiul de Conducere al T.R.A.S. exercită conducerea curentă a Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv și îl reprezintă, prin intermediul Președintelui T.R.A.S., în relațiile interne și internaționale. De asemenea, Colegiul de Conducere al T.R.A.S. exercită următoarele atribuții:

a) Asigură conducerea generală a Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv;

b) Organizează și administrează litigiile arbitrale conform atribuțiilor conferite prin Regulile Arbitrale;

c) Până la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35, desemnează arbitrii în fiecare litigiu arbitral dedus Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv;

d) Propune, dacă este cazul, modificarea prezentului Regulament Intern cât și a Regulilor Arbitrale;

e)  Aprobă arbitrii conform procedurii de la art. 11;

f) Poate decide amânarea plății onorariilor arbitrilor până la rămânerea definitivă a hotărârii pronunțate în acțiunea în anulare în cazurile în care s-a invocat excepția de necompetență în fața tribunalului arbitral sau excepția nelegalei constituiri a tribunalului arbitral;

g) Poate decide reducerea cuantumului onorariilor arbitrilor în situația întârzierii nejustificate a redactării hotărârilor arbitrale cu mai mult de 45 de zile de la data finalizării procedurii arbitrale sau de la data plății unor cheltuieli de arbitraj suplimentare, prin raportare la oricare dintre aceste două date, în funcție de care survine ultima; 

h) Analizează periodic jurisprudența T.R.A.S. și uniformitatea acesteia;  

i) Organizează întocmirea de culegeri de jurisprudență a T.R.A.S., împreună cu secretariatul T.R.A.S., și avizează publicarea acestora.

j) Asigură procurarea de documentație națională și străină necesară desfășurării activității arbitrilor;

k) Convoacă, prin intermediul Președintelui Colegiului, Plenul Abitrilor 

l) Inițiază demersuri de uniformizare a jurisprudenței prin sesizarea, în acest scop, a Plenului Arbitrilor;

m) Decide asupra tuturor aspectelor care nu sunt reglementate în mod expres de prezentele Reguli Arbitrale și Regulamentul Intern;

n) Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Regulament Intern ori în Regulile Arbitrale.

(2) Colegiul de Conducere al T.R.A.S. decide cu majoritatea voturilor membrilor săi. În caz de paritate, votul Președintelui primează (casting vote).

(3) Întrunirile Colegiului de Conducere al T.R.A.S. pot avea loc în sistem fizic, la sediul T.R.A.S. sau în orice alt loc, prin videoconferință sau în format hibrid. Pentru valabilitatea întrunirii Colegului de Conducere este necesară participarea tuturor membrilor acestuia.   

ART. 21. Președintele T.R.A.S. exercită conducerea administrativă curentă a Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv și are următoarele atribuții:

a) Asigură conducerea generală a T.R.A.S. în situații urgente, când Colegiul de Conducere nu se poate constitui în termen util;

b) Aduce la îndeplinire atribuțiile administrative conferite prin Regulile Arbitrale;

c) Asigură reprezentarea T.R.A.S. în relațiile cu partenerii din țară și străinătate.

ART. 22. În caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției Președintelui, atribuțiunile acestuia sunt exercitate de Vicepreședintele T.R.A.S.. De asemenea, Vicepreședintele T.R.A.S. va exercita atribuțiile delegate expres de Președintele T.R.A.S..

ART. 23. În situațiile în care Președintele T.R.A.S. se află într-un caz de imposibilitate temporară a exercitării funcției, iar Vicepreședintele T.R.A.S., din orice motiv, nu îl poate înlocui, atribuțiile Președintelui vor fi exercitate de cel de-al treilea membru al Colegiului de Conducere.

ART. 24 (1) Plenul Arbitrilor este format din totalitatea arbitrilor aflați pe lista T.R.A.S. și are următoarele atribuții, pe care le îndeplinește în baza votului exercitat de majoritatea membrilor prezenți:

a) Adoptă și modifică Regulile Arbitrale ale T.R.A.S. și Regulamentul Intern al T.R.A.S.;

b) Stabilește misiunea și strategia T.R.A.S. pe termen mediu și lung;

c) Alege membrii Colegiului de Conducere al T.R.A.S. și dintre aceștia, pe Președintele și Vicepreședintele T.R.A.S., și îi revocă, la sesizarea A.R.A.S. sau din oficiu;

c) Cel puțin o dată pe an, dezbate aspecte privind organizarea și funcționarea generală a T.R.A.S., precum și practica acestuia, inclusiv pentru a se pronunța asupra problemelor de drept care au aptitudinea de a fi soluționate în mod diferit, ori au fost soluționate diferit, de către completele Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv;

d) Dispune radierea unui arbitru pentru motivul prevăzut la alin. (3);  

e) Îndeplinește orice atribuții, proprii unui for suprem de conducere.

(2) Întrunirile Plenului Arbitrilor sunt organizate în sistem fizic, online sau mixt și sunt valabile dacă la acestea participă cel puțin 2/3 din numărul arbitrilor înscriși pe lista T.R.A.S.

(3) Absența nejustificată a unui arbitru la două întruniri succesive ale Plenului Arbitrilor reprezintă motiv de radiere a arbitrului de pe lista arbitrilor T.R.A.S. 

ART. 25. T.R.A.S. deține o structură funcțională compusă din Secretariat, alcătuit din personal de specialitate și personal auxiliar coordonat de către personalul de specialitate.

ART. 26. Personalul de specialitate se compune din asistenți arbitrali, iar personalul auxiliar din referenți, tehnoredactori, registratori-arhivari, traducători sau alți salariați.

ART. 27. Secretariatul funcționează în baza unui regulament aprobat de către Colegiul de Conducere al T.R.A.S.

ART. 28. (1) Soluționarea litigiilor arbitrale deduse judecății se realizează de către un complet arbitral compus din trei arbitri. Până la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35, arbitri ce compun completul arbitral sunt desemnați, pentru fiecare litigiu arbitral, de către Colegiul de Conducere al Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv, cu respectarea principiului rotației arbitrilor. 

(2) Asociația Română de Arbitraj Sportiv nu are dreptul ca, prin organizarea și administrarea arbitrajului sau în orice alt mod, să intervină în soluționarea litigiului sau să influențeze în vreun fel completul arbitral.

ART. 29. Arbitrii își exercită activitatea cu titlu individual, în mod independent și imparțial, fiind supuși numai legii. Aprecierea probelor și luarea deciziilor se fac pe baza convingerii intime a fiecăruia dintre membrii completului arbitral. Arbitrul trebuie să manifeste disponibilitatea cerută de exercițiul competențelor sale arbitrale, în termen util, cu bună-credință și profesionalism.

ART. 30. Arbitrii își exercită prerogativele și își îndeplinesc misiunea în conformitate cu dispozițiile art. 21 alin. (1) - (3) din Constituția României, republicată, și cu cele ale art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului care garantează dreptul la un proces echitabil și într-un timp rezonabil, precum și dreptul la un tribunal independent și imparțial

ART. 31. Resursele T.R.A.S. se constituie din taxele administrative și taxele arbitrale încasate pentru serviciile prestate. Taxele administrative și taxele arbitrale sunt stabilite prin Regulile Arbitrale. Taxele administrative acoperă costurile de inițiere a procedurii administrative de constituire a dosarului arbitral, în timp ce taxele arbitrale acoperă cheltuielile legate de activitatea de organizare și desfășurare a soluționării litigiilor, plata onorariilor arbitrilor și documentarea acestora, cheltuielile de secretariat și alte cheltuieli necesare funcționării T.R.A.S.

ART. 32. La nivelul T.R.A.S. se instituie un fond constituit dintr-o cotă de 5% din onorariile arbitrilor, care este destinat premierii personalului T.R.A.S. pe baza performanțelor acestuia, dotărilor speciale ale T.R.A.S., deplasărilor efectuate de personalul T.R.A.S. precum și altor cheltuieli legate de buna desfășurare a activității T.R.A.S., stabilite prin decizia Colegiului de Conducere al T.R.A.S., precum accesul la baze de date legislative, abonamente, organizarea de eveniment de promovare a arbitrajului în dreptul sportului, precum și alte asemenea. 

ART. 33. Din onorariile arbitrilor, se reține o cotă de 10% pentru instituția organizatoare a arbitrajului, respectiv A.R.A.S. pentru asigurarea spațiului și a condițiilor materiale necesare desfășurării activității Tribunalului Român de Arbitraj Sportiv

ART. 34. T.R.A.S., completul arbitral, personalul T.R.A.S., precum și conducerea și personalul A.R.A.S. au obligația să asigure confidențialitatea arbitrajului potrivit Regulilor Arbitrale. 

ART. 35. Sistemul de desemnare de către Colegiul de Conducere al T.R.A.S. a Arbitrilor va fi menținut atât timp cât numărul de arbitri ai T.R.A.S. va fi mai mic de 30 de arbitri. Ulterior depășirii acestui număr, în baza hotărârii emise în acest sens de Colegiul de conducere al T.R.A.S., se va aplica sistemul alegerii de către părți a câte unui arbitru de pe lista de arbitri ai T.R.A.S., urmând ca supraarbitrul să fie desemnat de către cei doi arbitri sau, în caz de dezacord între aceștia, de către Președintele T.R.A.S..

ART. 36. Prezentul Regulament Intern a fost adoptat de către Plenul Arbitrilor la data de 21.08.2023. 

ART. 37. Prezentul Regulament Intern intră în vigoare la data de 21.08.2023.